Rada Instytutu

10 grudnia 2019 r. rozpoczęła się I Kadencja Rady Łukasiewicz – PIAP. Zgodnie z Ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz kadencja Rady potrwa 4 lata.

W związku z wejściem w życie Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (1 kwietnia 2019 r.) dotychczas działającą Radę Naukową Łukasiewicz – PIAP zastąpiła nowo powołana Rada Łukasiewicz – PIAP.  Rada Instytutu jest złożona z 6 członków powoływanych przez Prezesa Centrum Łukasiewicz, na wniosek Dyrektora Łukasiewicz – PIAP, wyłonionych spośród osób niebędących pracownikami Instytutu Sieci oraz z 4 pracowników Instytutu Sieci, zatrudnionych w Instytucie Sieci na podstawie umowy o pracę.

W skład Rady wchodzą m.in:

Przewodniczący Rady Instytutu Sieci: prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk

Zastępca Przewodniczącego Rady Instytutu Sieci: mgr inż. Adam Andrzejuk

Sekretarz Rady Instytutu Sieci: dr inż. Maciej Cader

Działając na podstawie Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz na podstawie Regulaminu Rady Instytutu, Rada realizuje m.in. takie zadania, jak:

  1. Określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu Sieci.
  2. Uchwalanie Statutu Instytutu Sieci.
  3. Opiniowanie:
  • Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Sieci,
  • rocznych planów działalności Instytutu Sieci,
  • rocznych sprawozdań z działalności Instytutu Sieci,
  • projektu podziału zysku netto Instytutu Sieci,
  • w sprawach dotyczących działalności Instytutu Sieci przedstawionych przez Dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

 

 

Kontakt

e-mail: maciej.cader@piap.lukasiewicz.gov.pl 

tel. 22 8740 341