Władze Instytutu

Zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 roku o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 z późn. zm.) instytuty Sieci posiadają dwa organy – są to dyrektor i rada instytutu Sieci. Szczegółowy podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy tymi organami określa Rozdział 3 wspomnianej wyżej ustawy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu i komercjalizacja ich wyników, powstała 1 kwietnia 2019 roku na mocy ustawy z 21 lutego 2019 roku o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 z późn. zm.). Z dniem wejścia w życie wyżej powołanej ustawy 38 polskich instytutów badawczych, w tym Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, stało się częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. W rezultacie Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP stał się instytutem Sieci, działającym pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, w skrócie Łukasiewicz – PIAP.

Dyrektor Łukasiewicz – PIAP powoływany jest przez Prezesa Centrum Łukasiewicz, po zasięgnięciu opinii rady instytutu Sieci, na pięcioletnią kadencję. Zgodnie z art. 24 wyżej wspomnianej ustawy dyrektor kieruje pracami instytutu Sieci, reprezentuje instytut Sieci na zewnątrz, odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci oraz odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie instytutu Sieci w jej strukturze. W poszczególnych obszarach działania dyrektorowi pomagają zastępcy dyrektora (w liczbie nie większej niż 3, w tym zastępca dyrektora ds. badawczych) powoływani przez Prezesa Centrum Łukasiewicz – na wniosek dyrektora instytutu Sieci – również na pięcioletnią kadencję.

Rada Łukasiewicz – PIAP, zgodnie z art. 27 wyżej wspomnianej ustawy, składa się z nie mniej niż 9 i nie więcej niż 15 członków, z czego nie więcej niż 40 proc. składu rady instytutu Sieci stanowią jego pracownicy. Pozostali członkowie powoływani przez Prezesa Centrum Łukasiewicz, na wniosek dyrektora, spośród osób niebędących pracownikami instytutu Sieci, wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością instytutu Sieci. Kadencja rady instytutu Sieci trwa 4 lata. Zgodnie z art. 26 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz do zadań rady instytutu Sieci należy: określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci, uchwalanie statutu instytutu Sieci, opiniowanie regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci, opiniowanie rocznych planów działalności instytutu Sieci, opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci, opiniowanie projektu podziału zysku netto instytut Sieci, a także wyrażenie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk

Doktor habilitowany (2019), absolwent Polsko-Amerykańskich studiów podyplomowych w zakresie Komercjalizacji Innowacyjnych Przedsięwzięć i Nowych Technologii realizowanych przez Uniwersytet Łódzki wraz z University of Texas w Austin w USA (2010), doktor (2000), magister, specjalność – robotyka (1992).

Ekspert do spraw bezzałogowych pojazdów lądowych w zastosowaniach wojskowych i robotów mobilnych w zastosowaniach cywilnych. Jeden z głównych konstruktorów pierwszych polskich robotów pirotechnicznych – Inspector i Expert. Szef wielu projektów naukowo-badawczych, konstrukcyjnych i wdrożeniowych związanych z robotyką. Autor i współautor 11 zgłoszeń patentowych i ponad 70 publikacji naukowo-technicznych w wydawnictwach polskich i zagranicznych.

Członek m.in. Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz International Association for Automation and Robotics in Construction. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi (2005).

Po raz pierwszy na stanowisko dyrektora instytutu został powołany 1 sierpnia 2015 roku. Z dniem 1 kwietnia 2020 roku Prezes Centrum Łukasiewicz Piotr Dardziński powołał dr. hab. inż. Piotra Szynkarczyka na kolejną, pięcioletnia, kadencję na stanowisko dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

dr inż. Maciej Cader

Doktor nauk technicznych (2016), absolwent studiów podyplomowych w zakresie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (2012), magister inżynier – specjalność robotyka (2008).

Ekspert do spraw technologii addytywnego wytwarzania na potrzeby wymagających aplikacji przemysłowych oraz robotyki mobilnej do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych, strefach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, w tym w strefach zagrożonych wybuchem.

Autor i współautor ponad 140 publikacji, jednej monografii, kilkunastu zgłoszeń patentowych oraz dwóch patentów o zasięgu polskim i międzynarodowym. Prelegent konferencji TED (2011), na której przedstawił innowacyjną w skali świata wizję oczyszczania oceanów po wyciekach ropy naftowej za pomocą zrobotyzowanych latających urządzeń.

Od 2008 roku związany z Łukasiewicz – PIAP. Pomysłodawca i opiekun Koła Studenckiego Creative Students, w którym studenci i doktoranci realizują prace badawcze i przedwdrożeniowe dotyczące szybkiego prototypowania, obliczeń numerycznych oraz skanowania 3D. Jako lider obszaru pełnił w Instytucie funkcje Kierownika Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych, Koordynatora ds. Współpracy z Przemysłem Wydobywczym, Energetycznym i Petrochemicznym oraz Sekretarza Rady Łukasiewicz – PIAP.  Od 6 kwietnia 2020 roku Zastępca Dyrektora ds. Badawczych w Łukasiewicz – PIAP.

mgr inż. Adam Andrzejuk

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (1992).

Zatrudniony w Łukasiewicz – PIAP od 1993 r. Od 2005 r. Pełnomocnik Dyrektora ds. Działalności Koncesjonowanej, kierujący działalnością Instytutu w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Od 2009 r. kierownik Ośrodka Systemów Mobilnych.

Jeden z pomysłodawców i konstruktorów pierwszego polskiego robota pirotechnicznego Inspector. Pełniąc funkcję kierownika projektu, kierownika ośrodka lub jako członek zespołu realizatorów, brał udział w opracowaniu wielu zrobotyzowanych urządzeń mobilnych, w tym nowoczesnych środków technicznych do walki z terroryzmem.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

mgr inż. Andrzej Więch

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzanie i Marketing (2000), absolwent dwóch studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Rachunkowości Zarządczej i Controlingu (2003) oraz Rachunkowości (2004).

Od 1999 roku pracownik Łukasiewicz – PIAP kolejno na stanowiskach księgowego, kierownika sekcji, a od grudnia 2002 r. Głównego Księgowego. Od 2015 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

tel. 22 87 40 164
faks 22 87 40 221
piap@piap.lukasiewicz.gov.pl