Projekt EUROSUR

Poprawa współpracy europejskiej w zakresie kontroli granic europejskich.

Organy państw członkowskich odpowiedzialne za nadzór granic (straż graniczna, straż przybrzeżna, policja, służba celna i marynarka wojenna) będą mogły w ramach mechanizmu EUROSUR wymieniać informacje operacyjne i prowadzić wzajemną współpracę, a także współpracować z agencją FRONTEX i krajami sąsiadującymi w celu poprawy współpracy europejskiej w zakresie kontroli granic europejskich.

Wymiana informacji w ramach systemu FRONTEX odbywać się będzie za pośrednictwem „obrazów sytuacyjnych”, które można opisać jako graficzne interfejsy prezentowania danych, informacji i danych wywiadowczych. Obrazy sytuacyjne zostaną stworzone na poziomie krajowym i europejskim i będą miały podobną strukturę, aby ułatwić wzajemną wymianę informacji. Aby poprawić możliwości w zakresie wykrywania małych statków, FRONTEX stworzy serwis służący wspólnemu stosowaniu instrumentów nadzoru, łączący m.in. zdjęcia satelitarne z informacjami pochodzącymi z systemów zgłaszania statków.

Realizacja projektu przez PIAP odbywa się w IV fazach:

  • Faza I – ustanowienie architektury wymiany informacji oraz budowa modelu wymiany informacji,
  • Faza II – zdefiniowanie, implementacja i walidacja pierwszego głównego węzła systemu EUROSUR,
  • Faza III – replikacja zwalidowanego węzła w sześciu krajach uczestniczących w projekcie, wdrożenie sieci komunikacji pomiędzy węzłami oraz ustanowienie interfejsu sieciowego,
  • Faza IV – usprawnienie i rozbudowa architektury systemu i interfejsów graficznych zgodnie ze zrewidowanymi wymaganiami użytkowników.

Okres realizacji: 08.11.2010–15.07.2014

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: GMV Aerospace and Defence

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska